Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Alternativní metody výuky aneb jak také učíme

Alternativní metody výuky aneb jak také učíme

Na naší ZŠ používáme kombinované metody výuky přiměřeně věku a individuálním zvláštnostem našich žáků.

MATEMATKA:

Do výuky jsou kromě klasických metod výuky zařazovány i alternativní  prvky matematiky založené na konkrétní názornosti a vyvozování či objevování matematických zákonitostí.

ČESKÝ JAZYK:

Do hodin jazyka českého je zařazováno tvůrčí psaní s přihlédnutím k volbě tématu žáky. Hodiny bývají ozvláštněny didaktickými hrami v prostoru, lavici i v přírodě.

PŘÍRODOVĚDA A PRVOUKA

Snažíme se, aby žáci získávali co nejvíce poznatků v terénu, proto organizujeme přírodovědné exkurze za poznáním, pozorujeme přírodu na zahradě i v okolí a vyvozujeme poznatky na základě přímého pozorování, pracujeme s různými materiály a poznáváme jak se látky chovají, spolupracujeme s organizací IRIS na tematických projektech s cílem "osahat si" fyzikální a přírodní zákonitosti v praxi 

Žáci vytváří vlastní výukové materiály na základě svých získaných poznatků, hledají řešení zadaného problému a ta potom prezentují ostatním, čímž rozvíjejí schopnost prezentace vlastního úhlu pohledu na problém ostatním, učí se vhodnému způsobu projevu, předávají své poznatky ostatním,pracují s chybou .

VLASTIVĚDA

Poznáváme náš kraj a jeho zeměpisné i historické zajímavosti v praxi. Pracujeme s interaktivní technikou a interaktivními výukovými programy.

V naší škole používáme organizační i výukové metody hodně podobné některým aspektům alternativních druhů škol jako např. Montessori pedagogiky nebo Scio (která je založena na stejných principech) , zejména výuku ve věkově smíšených skupinách, aby dítě mohlo být rozvíjeno dle svých schopností a učilo se vzájemné interakci a způsobu komunikace a spolupráce s mladšími či staršími spolužáky, setkávalo se tak s různými pojetími problému a společně nalézaly jeho řešení. Žákovi u nás je poskytnuto dostatek času i pozornosti pedagoga, což umožňuje malý počet žáků ve třídách a rodinná atmosféra školy, kde  každý žák a jeho práce je dobře vidět, žák má dostatek prostoru sám tvořivě přistupovat k zadanému tématu, prezentovat jej, přijímat okamžitou zpětnou vazbu ze strany spolužáků a pedagogů ,nalézat chyby, poučit se z nich a využít je pro vlastní posun sebe samého. Chyba se pro něj stává prostředkem učení nikoliv selháním či zklamáním sebe sama a svého okolí.

Žák má možnost denního doučování dle aktuální potřeby každého jedince s pedagogickým pracovníkem školy. Pro rozvoj dítěte je to aspekt rozvíjení klidu a jistoty"mít se na koho obrátit" a podvědomě získávat pocit bezpečí a zázemí

 Montessori a Scio pedagogika není založena na  klasickém  známkování žáků, žáci bývají většinou  hodnoceni slovně v průběhu práce. Získávají tak rychlou zpětnou vazbu, kterou však umožňuje hlavně nízký počet žáků ve věkově smíšených učebních skupinách. Toto je v naší malotřídní škole standardem , hodnotíme práci žáků rovněž ústně , pochvalou, odměnou v průběhu práce , ale v závěru práce dostávají i známku, která se nám osvědčila jako nejsrozumitelnější symbol zhodnocení práce samotné včetně konečného výkonu. Známka je srozumitelná jak pro žáka, tak pro rodiče. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami však po dohodě s rodičem a poradenským zařízením občas přistupujeme k písemnému slovnímu hodnocení.

V Montessori a Scio mají žáci rozvolněné pojetí  učiva a nemívají pevný řád předmětů. Žáci si mnohdy vybírají,co se chtějí učit. U nás v malotřídní škole pravidelný řád  máme, protože řád dává dítěti jistotu a pravidla, s nimiž budou ve svém budoucím životě často konfrontováni. Na tyto situace  v životě pak budou připraveni. Při přechodu na vyšší stupeň vzdělání tak budou schopni reagovat na všeobecné standardní požadavky, které na ně budou kladeny, jež ve většině případů vycházejí z klasického vzdělávání ve školách. Lépe se pak děti do nové školy začlení a způsob vzdělávání jim bude blízký .

Podobně jako v Montessori a Scio pracujeme s návrhy žáků na alternativní činnosti ve výuce. Nejsou však u nás základem výuky. U nás zejména zařazujeme alternativní volné psaní v rámci českého jazyka a  návrhy projektů ve všech ostatních předmětech.