Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Proč právě naše škola

Proč právě naše škola?

PROTOŽE UPLATŇUJEME PRINCIPY, KTERÉ PŘIPRAVÍ VAŠE DÍTĚ PRO ŽIVOT.

MNOHO Z NICH VYCHÁZÍ Z MONTESSORI PEDAGOGIKY A PARALELNĚ ALTERNATIVNÍCH TYPŮ VZDĚLÁVÁNÍ SCIO. MY JE KOMBINUJEME S KLASICKÝMI METODAMI TAK, ABY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ BYLO CO NEJEFEKTIVNĚJŠÍ

Celistvost a izolace vlastnosti

Fakta, která děti potřebují dostat od pedagoga, předáváme pomocí tzv. klíčových aktivit. Tyto klíče otvírají možnosti zkoumání a objevování  témat i izolovaně.  Klíčové aktivity předáváme dětem v malých skupinách  dětí. Všichni se mohou tak velmi snadno doptat a ihned reagovat. Zároveň se děti inspirují k dalšímu studiu vzájemně mezi sebou.

Ruka a intelekt-Děti, které mohou při svém vlastním vzdělávání využívat svých rukou a manipulovat s výukovými materiály, přetvářet je či tvořit své vlastní, vykazují ve svém vývoji velké pokroky. Důsledkem  je pak hlavně i jejich psychická vyrovnanost.

Pohyb v učení- vyplývá jednoznačně, že pohyb od intelektu nelze oddělit. Pohyb je úzce spojen s jakýmkoliv poznáváním. My a naše mozky se vyvíjíme ve světě, v němž se pohybujeme a jsme aktivní.Proto dětem dopřáváme pohybové chvilky, pohybové hry a další pohybové alternativy během výuky i v mimoškolní činnosti, např. příležitostné lyžařské kurzy, nadstandardně plavecký výcvik celých 5 let docházky na naši školu, cvičení pro rodiče s dětmi, sportovní kroužky aj.

Partnerský přístup

Partnerský přístup znamená především vzájemný respekt a úctu. K dětem se chováme tak, abychom nezraňovali jejich důstojnost. Řídíme se při tom jednoduchým pravidlem. K dětem si nedovolíme nic, co nechceme, aby si ony dovolily k nám. Citlivě vedeme děti k respektu a úctě nejen k sobě, ale také k druhým, k dospělým a k prostředí, které je obklopuje. Všechna partnerství stojí na jasných pravidlech. Ta nám zaručují, že se k sobě chováme s láskou, přijetím, respektem a úctou. Pravidlům věnujeme velkou pozornost. Pokud jsou tvořena společně dětmi a dospělými, děti se jimi ochotně řídí a samy na jejich dodržování dohlíží. Partnerský přístup umožňuje dětem vytvářet si vysokou sebeúctu, vlastní hodnotu a zvyšuje míru jejich autonomie. Tyto děti pak lépe dodržují dohody, dokáží si samostatně hledat informace a podle nich se rozhodovat. Ochotně spolupracují s ostatními, dokáží se dobře vcítit do druhého a pomoci, když je třeba. Zároveň umí vyjádřit svůj názor, a to i nesouhlasný. Dokáží se zastat druhého i vůči dospělému.

Svoboda a zodpovědnost

Protože žádní dva lidé nejsou stejní a každý má svoji jedinečnou cestu, nemůžeme ani všechny děti vzdělávat v jednu chvíli stejně. Proto je pro nás důležitá autonomie dětí. Proto dáváme dětem prostor pro vlastní návrhy k činnostem, které pak na základě spolupráce s pedagogem a posouzení pedagogem mohou zařadit do výuky.

Smysluplnost a propojenost

Propagujeme  vzdělání pro život. Dává smysl. Je živé a podporuje růst člověka v kterémkoliv věku. Vychází z reality a je pro každodenní reálný svět. Vychází z toho, že děti se odmalička chtějí učit, baví je poznávat a radostně objevují svět kolem nás.Informace a poznatky předáváme dětem propojeně, pokud možno v souvislostech a ideálně tak, aby děti měly velký prostor pro vlastní aktivitu . Poznané propojujeme s realitou a se skutečným prostředím našeho světa. Vše, co se dozvídáme, se učíme aplikovat a maximálně zavádět do praxe. A protože víme, že na celém světě nejsou dvě děti, které by se učily stejným způsobem, zapojujeme do výuky maximum smyslů. Využíváme mnoha smyslově zajímavých a velmi názorných pomůcek, které pomáhají dětem formovat jejich mysl i abstraktní představy o světě. Tento postupný proces od konkrétního k abstraktnímu rozvíjí dětskou schopnost myslet a uvažovat. Objevují propojení mezi lidmi, rostlinami i živočichy; učí se chápat vztahy a vzájemné závislosti v přírodě i ve vesmíru. Tento způsob učení se ve vztazích a souvislostech podněcuje celostní myšlení u dětí a pomáhá jim vnímat sebe sama jako součást vesmíru. Zároveň je vysoce efektivní

Ticho, klid

Děti milují ticho. Ticho a klid jsou předpokladem a průvodním jevem soustředění. Když se děti hluboce ponoří do nějaké činnosti, dostávají se do stavu plné pozornosti, a to je obvykle velmi soustředěná chvíle. Ty nejdůležitější věci se často dějí potichu. Nejsou vidět. Ale přesto mají obrovský význam pro náš život. Také ticho a klid nejsou vidět. Jde o to je prožít. Děti se klidu a tichu učí tím, že je zažívají každý den . Krátké okamžiky se postupně prodlužují. Klid se stává jejich součástí. Pomáhá dětem se efektivně učit.Stejné je to i s dalšími klíčovými dovednostmi jako je např. slušnost, úcta, respekt, galantnost, schopnost si pomáhat a spolupracovat, které se budují od nejútlejšího věku.  Děti potřebují pobývat v prostředí, kde zažívají pohodu, mír, laskavost i harmonii. Místo, kde dospělí lidé i jiné děti spolu komunikují s úctou, v klidu . To se pak stává součástí jejich osobnosti. Jejich celoživotní normou. To, čemu děti věří, jak řeší své spory, jak rozhodují samy o sobě a i o tom, co je obklopuje, velmi ovlivňujeme tím, co zažívají s námi v naší každodenní realitě – doma a ve škole. Životní klid začíná u nás, v naší rodině, v naší škole.  Když ho někdo zažívá opakovaně, proměňuje se.  Jeho rozvoj je harmonický a to pak působí  i na všechny kolem.To nám umožňuje téměř komorní prostředí malé školy.

Samostatnost a nezávislost

"Pomoz, mi abych to dokázal sám."Celý život je o postupných krocích a přirozeném nabývání samostatnosti a nezávislosti. Podpora samostatnosti a nezávislosti je klíčová v životě všech. Sleduje vývojové potřeby v různých fázích vývoje člověka a buduje jeho sebevědomí.
Starším dětem pomáháme, aby byly intelektuálně nezávislé. Učí se, že nemusí čekat, až jim někdo řekne, co, kdy a jak mají dělat. Podporujeme je, aby přemýšlely, aby si pokládaly vlastní otázky, vyhledávaly informace, aby byly samostatně uvažující lidské bytosti. Vedeme je, aby hledaly vztahy mezi věcmi, příčiny a souvislosti, přicházely věcem na kloub a byly schopné vlastního úsudku. Aby byly nezávislé a schopné obhájit svůj vlastní názor.Podporujeme je v jejich schopnosti vyjádřit svou osobnost tvůrčím a osobitým způsobem a vedeme je k povědomí o ekonomické nezávislosti a finanční samostatnosti.

Radost z objevování

V připraveném prostředí připravuje pedagog velmi pečlivě podnětné prostředí pro učení a podporuje děti v samostatnosti, nezávislosti a radosti z objevování. 

Svět patří těm, co se chtějí učit .

Svět patří těm, kdo ho znají dost na to, aby ho dokázali změnit.

Pracujeme pro děti.

A tak měníme svět.

Přidejte se k nám i se svými dětmi

Provázíme rodiče  na jejich cestě s dětmi, která nám přináší další inspirací.

Vytváříme a sdílíme pomůcky, knihy, nápady a zkušenosti a při jejich tvorbě se necháváme vést i samotnými dětmi.

Věříme, že každý člověk může kdykoliv během svého života zažívat radost, zapálení a touhu objevovat nekonečné možnosti lidského ducha a realizovat je tvořivou cestou a tím zlepšovat sám sebe i svět kolem nás - tady a teď.